SLEVA NA DANI

- z výše zaplacené úplaty za předškolní vzdělávání (školného)

 

Novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, vznikla pro mateřské školy od roku povinnost vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, neboť tuto částku si může nově daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani z příjmu fyzických osob.

 

VYSVĚTLENÍ:

1. Sleva za umístění dítěte v mateřské škole

Novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, (§ 35 ba odst. 1 písm. g) může daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit i slevu za umístění dítěte v mateřské škole (úplata za předškolní vzdělávání dle § 123 školského zákona).

§35 ba - Slevy na dani pro poplatníka daně z příjmů fyzických osob 

Poplatníkům uvedeným v § 2 se daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle § 35, 35a nebo § 35b za zdaňovací období snižuje o - g) slevu za umístění dítěte.

 

2. Výše slevy a její uplatnění

§ 35 bb Výše slevy a její uplatnění 

Pokud bude dítě umístěno v mateřské škole a poplatník za toto umístění uhradí nějakou částku, bude možné si ji uplatnit jako slevu na dani.Tato sleva na dani může činit na jedno vyživovací dítě maximální částku ve výši minimální mzdy platné k 1. 1. zdaňovacího období).                                                               

Slevu za umístění dítěte si může uplatnit pouze jeden z poplatníků.

§ 35b Sleva za umístění dítěte 

Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti před. věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle §24.    

Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně domácnosti.                 
Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.                                                                                                             
Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy.                                             
Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.


3. Kdy je možné slevu uplatnit

Slevu za umístění dítěte bude možno uplatnit až v rámci ročního zúčtování záloh nebo při podání daňového přiznání.

§ 38h Vybírání a placení záloh na daň a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

K prokázaným nezdanitelným částkám ze základu daně podle § 15 a ke slevě na dani podle § 35b a odst. 1 písm. b) a g) přihlédne plátce daně za podmínek stanovených v § 38k odst. 5 až při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období.

 

4. Prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně

Tiskopis potvrzení není dle zákona přesně stanoven.

§ 38l Způsob prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti u plátce daně

Nárok na poskytnutí slevy na dani podle § 35ba při stanovení daně nebo záloh prokazuje poplatník plátci daně f) potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních.

 

Potvrzení musí obsahovat:

1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka;

2. celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.

 

Každý, kdo bude mít o výše zmíněné potvrzení zájem, nechť se osobně obrátí se žádostí o jeho vydání na ředitelku MŠ nebo prostřednictvím               e-mailu: mspisecne@volny.cz