Povinné vzdělávání v MŠ

 
Pravidla omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou 
 
Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte, které má povinnou předškolní docházku do mateřské školy, musí tuto skutečnost oznámit včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu mateřské škole viz. formulář: "Žádost o uvolnění". 
 
Každá nepřítomnost dítěte s povinnou předškolní docházkou musí být doložena písemně v den nástupu dítěte do mateřské školy  viz. formulář „Omluvenka“. Zákon č.561/2002 Sb., znění § 34a odst. 4  - Organizace předškolního vzdělávání – podrobnosti omlouvání - podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví Školní řád.