POSTUP A PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Právní předpisy

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a zákonem č. 204/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

 

Základní informace o organizaci předškolního vzdělávání
 • Mateřská škola Písečné je jednotřídní s celodenním provozem. 
 • S celkovou kapacitou dětí 24. 
 • Její provoz probíhá od 6,30 – 15,30 hod.

 

Podle zákona se do MŠ mohou hlásit děti ve věku zpravidla od (2) 3 do 6 let. Při přijímání dítěte je možné stanovit tříměsíční zkušební dobu pobytu.v MŠ.

 

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

 

Postup a podmínky zápisu do MŠ ze zákona

Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Termín zápisu se každoročně koná v době mezi 2. a 15. květnem. Jeho přesný datum je zveřejněn prostřednictvím plakátů a letáčků umístěných na výlepových plochách obce, v mateřské škole a na webových stránkách.

Žádost o přijetí do MŠ podává rodič (zákonný zástupce). 

Potřebné formuláře jsou k dispozici v MŠ, nebo na našich webových stránkách - viz "formuláře".

 

Jaké doklady musí mít s sebou k zápisu:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Evidenční list - vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost - potvrzení o pravidelném očkování dítěte
 • Prostá kopie rodného listu dítěte
 • OP zákonného zástupce dítěte (v případě kontroly trvalého pobytu) U cizinců jsou potřebná další potvrzení.

 

K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti:

 

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Odvolání proti rozhodnutí ředitele podává zákonný zástupce ke krajskému úřadu v souladu s § 183 odst. 3 školského zákona v platném znění prostřednictvím MŠ.

Termín zveřejnění výsledku zápisu je zpravidla 31. 5. Na webu školy a na nástěnce v MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.

Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 15. 6., zákonným zástupcům nepřijatých dětí,bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

 

Poplatky za předškolní vzdělávání

 • Úplata za předškolní vzdělávání (řídí se § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání)
 • Stravné (řídí se vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování)

 

Prázdninový provoz MŠ

Mateřská škola Písečné má během letních prázdnin zpravidla provoz přerušen.  

 

 

 

 

 

Podmínky přijetí dětí mladších 3 let

 
 • dítě již nemá přes den plenu

 • dokáže si dojít pro učitelku, když potřebuje na WC

 • umí se najíst lžičkou

 • pije z hrnečku

 • vydrží sedět při jídle u stolu

 • spolupracuje při svlékání a oblékání

 • umí se při chůzi držet za ruku

Pokud se v prvních měsících docházky ukáže, že dítě nesplňuje podmínky pro pobyt v MŠ, bude rozsah jeho docházky do MŠ upraven tak, abychom případně (dle okolností) vyšli vstříc rodině, ale přitom nenarušili výraznějším způsobem chod MŠ. Případně bude nástup dítěte odložen.