POSTUP A PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Právní předpisy

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a zákonem č. 204/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

 

 

Základní informace o organizaci předškolního vzdělávání

 

Mateřská škola Písečné je jednotřídní s celodenním provozem. 

S celkovou kapacitou dětí 20. 

Její provoz probíhá od 6,30 – 15,30 hod.

Podle zákona se do MŠ mohou hlásit děti ve věku zpravidla od (2) 3 do 6 let. 

Při přijímání dítěte je možné stanovit zkušební dobu pobytu dítěte v mateřské škole, jejíž délka nesmí přesáhnout dobu 3 měsíců. Tuto dobu stanovuje ředitelka mateřské školy.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v obci a nebo jejich spádových částí - obec  Václavov, Slavětín, Nové Sady, Modletice, Chvaletín, Marketa.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

 

Postup a podmínky zápisu do MŠ ze zákona

 

Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Termín zápisu se každoročně koná v době mezi 2. až 15. květnem. Jeho přesný datum je zveřejněn prostřednictvím plakátů a letáčků umístěných na výlepových plochách obce, v mateřské škole a na internetu.

Žádost o přijetí do MŠ podává rodič (zákonný zástupce).

Potřebné formuláře jsou k dispozici v MŠ, nebo na webových stránkách školy ("formuláře").

 

Postup zákonného zástupce

Informují se u ředitelky školy a přihlásí dítě podáním žádosti k předškolnímu vzdělávání na následující školní rok, a to po vyhlášení zápisu do MŠ.

Jaké doklady musí mít s sebou k zápisu:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Evidenční list - vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost - potvrzení o pravidelném očkování dítěte
 • OP zákonného zástupce dítěte (v případě kontroly trvalého pobytu) U cizinců jsou potřebná další potvrzení.

 

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti:

 • v posledním roce před zahájením povinné školy docházky s místem trvalého pobytu v obci a jejich spádových částí.
 • v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, přijímací řízení se bude řídit kritérii.

 

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele podává zákonný zástupce ke krajskému úřadu v souladu s § 183 odst. 3 školského zákona v platném znění prostřednictvím MŠ.

Termín zveřejnění výsledku zápisu je nejpozději 31.5. Na webu školy a na nástěnce v MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.

Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 15. 6., zákonným zástupcům nepřijatých dětí,bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

 

 

Poplatky za předškolní vzdělávání

 • Úplata za předškolní vzdělávání (řídí se § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání)
 • Stravné (řídí se vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování)

 

 

Prázdninový provoz MŠ

 

Mateřská škola Písečné má během letních prázdnin zpravidla provoz přerušen.  

Nové znění § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., již nestanovuje ředitelce MŠ povinnost zajistit po dobu přerušení provozu náhradní MŠ, ale stanovuje pouze povinnost projednat s ředitelkami jiných MŠ možnosti a podmínky předškolního vzdělávání v jiných MŠ po dobu omezení nebo přerušení provozu a seznámit s nimi zákonné zástupce dětí nejméně 2 měsíce předem.S ředitelkou MŠ, která bude v daném období v provozu, tak bude jednat přímo zákonný zástupce dítěte, nikoliv ředitelka kmenové mateřské školy. Na základě tohoto jednání může být dítě přijato pouze za předpokladu, že nedojde k překročení nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ zapsaného ve školském rejstříku na dané období.

 

 

 

 

Podmínky přijetí dětí mladších 3 let

 
 • dítě nemá plenu

 • dokáže si dojít pro učitelku, když potřebuje na WC

 • umí se najíst lžičkou

 • pije z hrnečku

 • vydrží sedět při jídle u stolu

 • umí se dorozumět, sdělit své potřeby

 • spolupracuje při svlékání a oblékání

 •  umí se při chůzi držet za ruku

Pokud se v prvních měsících docházky ukáže, že dítě nesplňuje podmínky pro pobyt v MŠ, bude rozsah jeho docházky do MŠ upraven tak, abychom vyšli vstříc rodině, ale nenarušili výraznějším způsobem chod MŠ, případně bude nástup dítěte odložen.