Přijetí dítěte do mateřské školy

 

Přijímací řízení  do MŠ probíhá na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Dále na základě pokynů zřizovatele MŠ, dohody o počtu dětí v MŠ a dle kriterií přijímacího řízení MŠ.

 

Každý rok určí ředitelka MŠ společně se zřizovatelem termín a podmínky zápisu. Žadatelé (zákonní zástupci dětí) mají možnost si se svými dětmi prohlédnout zařízení, pohrát si zde a dozvědět se potřebné informace o podmínkách přijetí dítěte do MŠ.

 

Zákonní zástupci obdrží "Žádost o přijetí dítěte do MŠŽádost_o_přijetí_dítěte_do_MŠ.doc (82 kB)  na příslušný školní rok a Evidenční list“ evidenční list.doc (72,5 kB), který předloží dětskému lékaři k potvrzení o řádném očkování a způsobilosti dítěte pro vstup do MŠ. Vyplněné tiskopisy předají, v určeném termínu, zpět do MŠ.  

 

O přijetí dítěte je zákonný zástupce v zákonné lhůtě vyrozuměn osobním převzetím „Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ".  Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě předem určených kritérií. Děti jsou přijímány do výše kapacity MŠ.