Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

 

S účinností od 1. 9. 2021  je podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, výše úplaty za předškolní vzdělávání stanovena takto:   

  1. Neomezená celodenní docházka 300,-Kč.
  2. Povinné předškolní vzdělávání 0,- Kč (děti, které k 31. 8. dovrší 5 let).
  3. V případě přerušení provozu v měsíci červenec a srpen bude výše úplaty 0,-.

Platby je nutné uhradit 1. pracovní den příslušného kalendářního měsíce hotově třídní učitelce (pod variabilním symbolem, které byl přidělen při přijetí dítěte do MŠ).

 

V Písečném, dne 31. 7. 2021