INSTRUKCE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PÍSEČNÉ

(dle nařízení ministerstva školství)

 

Vzhledem k mimořádným opatřením se zápis do MŠ uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a rodičů. 

V Mateřské škole Písečné se zápis bude konat v pátek 15. května 2020 od 10,00 – 14,00 hod.

 

Postup bude vypadat následovně:

  • nejprve proběhne formální část zápisů, kdy se využije seznamu dětí, které spadají do obvodu mateřské školy a mají tak přednostní nárok na přijetí. Pokud kapacita nebude zcela využita, může pak přijímat i nespádové děti.
  • V žádosti musí být jméno a příjmení dítěte, datum narození, místo trvalého pobytu (případně jiná adresa pro doručování), označení konkrétní mateřské školy, jméno a příjmení zákonného zástupce, adresa a jeho podpis.
  • Tiskopisy k přihlášení do MŠ je možné stáhnout viz. záložka "FORMULÁŘE". V případě dotazu volejte na tel. č.: 725 534 098.

 

Zápis tedy proběhne pouze předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte do školky. Její součástí je kopie rodného listu dítěte. Musí rovněž doložit řádné očkování dítěte (neplatí pro dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání).

 

V souvislosti s očkováním ministerstvo rodiče upozorňuje, ať v současné situaci nenavštěvují lékaře. Pro doložení stačí doložit kopii očkovacího průkazu a prohlášení, že je dítě řádně očkované. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

 

Dokumentaci je možné zaslat poštou na adresu: Mateřská škola Písečné, Písečné 30, 378 72 Písečné nebo elektronicky mspisecne@volny.cz.

V tomto případě je zapotřebí počítat s dřívějším datem odeslání, aby přihláška byla včas zadokumentována. Mateřská škola v současné době disponuje z velmi omezeným počtem volných míst.

 

Děkuji všem za pochopení,

                                              Mgr. Danuše Ganzwohl (ředitelka MŠ)

 

 

Vzor čestného prohlášení:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že ….(jméno a příjmení dítěte), nar. (xx.x.xxxx), se podrobil/a všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

V ……….… dne …………....                         Podpis zákonného zástupce