Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Písečné

      

 

Ředitelka Mateřské školy Písečné pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí do MŠ.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené ust. § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkování, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (netýká se dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání).

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, od zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

 

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy s trvalý pobytem v obci Písečné a jejich spádových části

 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají:

  • děti, které k 31. 8. kalendářního roku dosáhnou věku 5 let, tj. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, nebo starší, které mají rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky;
  • děti s trvalým pobytem v obci, které před začátkem školního roku dosáhnou   4 let věku,
  • děti s trvalým pobytem v obci, které před začátkem školního roku dosáhnou   3 let věku,
  • děti s trvalým pobytem v obci, které před začátkem školního roku dosáhnou   2 let věku;
  • do MŠ může být přijato i dítě bez trvalého pobytu v obci, pokud to kapacita školy umožňuje.

Podpůrná kritéria

  • zaměstnanost rodičů
  • dítě, jehož sourozenec navštěvuje mateřskou školu
  • sociální potřebnost dítěte 
  • datum přijetí žádosti

 

Platné od 1. 5. 2020