Program prevence odkladu povinné školní docházky

 

 

Program je zaměřen na prevenci odkladu školní docházky či případnou reedukaci u dětí s odloženou školní docházkou. Týká se tedy převážně skupiny dětí navštěvujících mateřskou školu v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

 
Cíle:
  • Propojit a plynule navázat z předškolního vzdělávání na vzdělávání základní.
  • Využít nové metody práce a systematickou podporou vést jedince k maximál. rozvoji.
  • Navázat cílenou spolupráci mezi vzdělávacími institucemi (MŠ, ZŠ) a rodinou, a tím dítěti usnadnit další životní i vzdělávací cestu.

 

Edukační metody a strategie podpory

 

Samotný plán práce je sestaven tak, aby odpovídal potřebám dětí a pokud možno dával maximální prostor pro realizaci reedukační péče.

 

Při výběru vhodných metod a strategií podpory je třeba mít po celou dobu vždy na zřeteli konkrétní dítě - jeho rozumové, senzomotorické schopnosti a možnosti, potřeby a zájmy, k jejichž uspokojování musí směřovat celé naše úsilí.

 

Práce je založena na aktivní a tvořivé účasti dětí, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení ve skupinkách i individuálně, neboť jedinec při nich získává zkušenosti především tím, že to, co dělá zároveň prožívá.

 

Preferovány jsou hlavně hravé formy učení, neboť při hře si dítě rozvíjí smyslové vnímání, řeč, matematické dovednosti, paměť, myšlení, pozornost, senzomotorické funkce a motorickou koordinaci. Učení tohoto typu je pro dítě nenásilné, funkční a přirozeným způsobem zdravé. Předškolnímu věku je tento typ učení nejvlastnější. Je kladen důraz na to, aby dítě mělo neustále pocit, že si hraje a objevuje nové věci, které se mu líbí.