TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

Vzdělávací program zohledňuje podmínky MŠ. Respektuje vývojové zvláštnosti dítěte a jeho individuální potřeby a zájmy. Jeho cílem je umožnit dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu.

 

PODZIM

 

1. ZÁŘÍ "Podej mi ruku a nebudeš sám"

Jde o tématický blok zaměřený na adaptační období, v němž se budeme vzájemně poznávat. Seznámíme se s pravidly soužití v MŠ, poznáme prostředí školy a její okolí. Postupně budeme u dětí upevňovat zdravé životní a hygienické návyky. Společně se budeme snažit vytvářet pohodové prostředí ve třídě, naučíme se pomáhat mladším kamarádům. Budeme podporovat rozvíjení přátelství mezi dětmi, vzájemný respekt. Zaměříme se na pochopení smyslu a významu rodiny (bezpečí, ochrana, láska, vzájemná pomoc) a rozvíjení úcty vůči starším osobám. Budeme podporovat pozitivní způsob jednání (pozdrav, poděkování, omluva, naslouchání).

 • Poprvé ve školce
 • Já a moji damarádi
 • Já a má rodina
 • Já ve světě dospělých

 

 

2. ŘÍJEN "Dary podzimu"

V tomto období si budeme všímat změn v přírodě, sledovat, co všechno musí lidé udělat na poli a na zahradě, než se vše připraví k zimnímu odpočinku. Zaměříme se na přímé pozorování změn v přírodě, které přináší samotný podzim. Budeme rozvíjet estetické vnímání – barvy podzimní přírody. Povíme si, jaký význam má ovoce a zeleniny pro naše zdraví. Nezapomeneme ani na lesní zvířátka, která jistě uvítají naší pomoc s chystáním zásob na zimu.

 • Podzim a jeho proměny
 • Na poli
 • Na zahrádce
 • V lese
 
 

3. LISTOPAD "Ten dělá to a ten zas tohle"

Budeme zjišťovat, co je z čeho vyrobeno a jak důležitá je práce v životě každého člověka. Budeme posilovat dětskou zvídavost, zájem a radost z objevování. Zaměříme se na rozvíjení fantazie, vytrvalosti, důslednosti a spolupráce. A neopomeneme zdůraznit pravidla a bezpečnost při vykonávání jednotlivých činností.

 • Povolání
 • I já umím pomáhat
 • Věci kolem nás
 
 

ZIMA

4. PROSINEC "Adventní čas"

Při společném prožívání adventu děti získají poznatky o okolním světě – tradice jiných národů, o zimním počasí, o časových pojmech. Děti budou aktivně zapojeny do výroby dárečků, pečení perníčků, výzdoby třídy, přípravy vánoční besídky. Seznámíme se se zvyky a obyčeji, které patří k předvánoční a vánoční době. Budeme si všímat obecní vánoční výzdoby, chování lidí. Dozvíme se, proč vlastně slavíme Vánoce a odkud tato tradice přichází.

 • Adventní čas
 • Chystáme se na Vánoce - pečení cukroví
 • Vánoce se zvířátky
 
 

5. LEDEN „Cesta za poznáním“ 

Seznámíme se s hlavními rysy zimy, zimními sporty a významem teplého oblečení. K tomuto času neodmyslitelně patří karneval. Vyrobíme si masky, seznámíme se s tradicemi masopustu. Prostřednictvím čtení pohádkových příběhů před spaním budeme u dětí podněcovat představivost, rozvíjet fantazii, vyjadřování i řeč dětí. Zaměříme se na nácvik samostatného projevu a jednoduchého vyprávění (přednes básničky či písničky, jednoduchá dramatizace). Poukážeme na to, jaký význam má kniha v životě člověka.  

 • Voda a její proměny
 • Z pohádky do pohádky (vyprávění, básničky, dramatizace, dobro x zlo)
 • Kniha je můj kamarád (význam knih, přínos, knihovna a knihkupectví)
 • Malované písničky (hudební žánry, emoce v hudbě…)
 
 

6. ÚNOR - „Poznávám sám sebe“

Uvědomění si vlastního těla, jeho vlastností a také zranitelnosti bude náplní tohoto bloku. Budeme podporovat zdravý životní styl, motivaci ke smysluplnému využití volného času – procházky, hra na zahradě, hra na hřišti. Zaměříme se na rozvíjení tělesné zdatnosti a odolnosti dětí.

 • Moje tělo (částí těla, orgánů a jejich funkce, smysly)
 • U lékaře (zubní, ušní, nosní, oční; vysvětlení jaký je úkol lékařů, v jakých případech je navštěvujeme, jak nám mohou pomoci
 • Nemoc a zranění (co znamená nemoc, zranění (v domácnosti, při pobytu venku, ve škole)
 • Zdraví a já (co znamená zdraví, jak jej podporovat, životospráva)

 

JARO

 

7. BŘEZEN „„Na světě je přece krásně…“

Budeme hovořit o rozdílech mezi zimním obdobím a nadcházejícím, o střídání ročních období, prodlužování dne a zkracování noci. Všímat si změn v přírodě, která se připravuje na příchod jara, vyhledávat a dozvídat se informace o prvních květinách, které se ještě skrývají pod sněhem. Připravíme se na svátky jara a zaměříme se na živočišný svět.

 • Kouzelné jaro
 • Vítání jara
 • Jaro na dvorku
 • Co se skrývá v trávě

 

8. DUBEN - „Každý z nás má to své místo na Zemi“

Seznámíme se s dubnovými pranostikami. Budeme pořádat častější výlety do přírody, se zaměřením pozorování rostlin a živočichů. Podporovat sounáležitost s okolím a místem, kde dítě žije. Budeme získávat obecné a zjednodušené povědomí o státě, ve kterém dítě žije, jeho krajině, kultuře. A nezapomeneme se připravit na rej čarodějnic.

 • V lese
 • U vody
 • Cestička k domovu (město, vesnice, instituce, tradice)
 • Česká republika (státní znaky - vlajka, hymna…)
 
 

9. KVĚTEN „Letem světem“

Budeme si povídat o planetě, o lidech, kteří na ní žijí (jiné kultury – národnosti – barva pleti). Seznámíme se se základy ochrany životního prostředí. Dozvíme se nové poznatky o Zemi, vesmíru a planetách. A nezapomeneme nahlédnout pod hladinu moří a oceánů.

 • Vesmír 
 • Naše planeta (ochrana životního prostředí - třídění odpadů…)
 • Světadíly (rozmanitost, vzhledové a kulturní odlišnosti, tradice…)
 • Moře ( život mořeplavců, život pod hladinou...)

 

LÉTO

 

 

10. ČERVEN „ Co už umím, aneb těšíme se na prázdniny“

Konec školního roku nám přinese spoustu zábavy a radosti. Pojedeme na výlet, budeme přenášet většinu činností do přírody a na zahradu, abychom měli větší prostor pro rozvoj fyzické zdatnosti. Sportovními hrami a soutěžemi na zahradě zakončíme školní rok.

 • Cestování a pravidla silničního provozu
 • Putování za sluníčkem (výlety, loučení se školáky…)